Naše výhody
  • Kamenná PARFUMERIE
  • Vlastné sklady
  • Najlacnejšie parfémy
  • Garancia originálneho tovaru
  • Zaslanie cez Zásielkovňa.sk
  • Veľa spokojných zákazníkov
Hlavná stránka  >  Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodní podmínky společnosti Přivoň s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení


Obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.MARIANET.cz, provozovaném

obchodní společností přivoň s.r.o. se sídlem Mírová 166/23, 703 00 Ostrava, IČ: 02772213, DIČ: CZ02772213

zapsanou u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 58481 a v případě osobního odběru

odběrní místo prodávajícího uvedené na www.marianet.cz určené kupujicím v objednávce.

 

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních

stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva")

uzavírané mezi prodávajícím nebo jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující")

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím

provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.marianet.sk (dále jen

"webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

 

2. Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud

smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.


Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní

nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím

jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se

rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.


Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění

smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci

samostatného výkonu svého povolání


Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba,

která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské

činnosti  nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí

obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

a) Všechny objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.marianet.sk,

telefonicky či emailem info@marianet.sk jsou závazné.

 

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského

zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce,

přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.
Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího,

přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo

výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího

prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

 

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy,

bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel

povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

 

b) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

 

c) Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v

akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

 

d) Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

 

e) Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

f) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v

souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na

telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne

převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání

několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem

je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od

této smlouvy informovat prodávajícího, společnost Přivoň s.r.o. se sídlem v Ostravě,

Mírová 166/23, PSČ 703 00, IČO: 02772213, DIČ: CZ02772213 zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Ostravě, oddíl C, vložka 58481, na adresu Přivoň s.r.o., Mírová 166/23, 703 00 Ostrava,

nebo e-mail: info@marianet.sk formou jednostranného právního jednání (například dopisem

zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Aby byla dodržena

lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před

uplynutím příslušné lhůty.

 

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní

smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě

dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než

nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).
Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční

transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou

spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo

prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy,

musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese MARIANET, Mírová 166/23, Ostrava

3, 703 00 přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím

14 dnů.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto

zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,

včetně jeho funkčnosti.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím

a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen

spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil

spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,


b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu

nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,


c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a

jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,


d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,


e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,


f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však

neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než

vyžádaných náhradních dílů,


g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit,


h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil

jejich původní obal,


i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,


j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato

plnění poskytuje v určeném termínu,


k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo


l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s

předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo

na odstoupení od smlouvy.


Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno.

Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z

hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení

apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může

prodávající uplatnit náhradu škody.

 

5. Způsob doručení, náklady na doručení
Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto

náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových

stránkách www.marianet.cz

 

Termín dodání

Zboží, které je SKLADEM, objednané v pracovních dnech do 13:00, Vám doručíme zpravidla do

druhého pracovního dne kamkoli po ČR. Zboží skladem je vždy označeno na objednávce a v den

objednání již odchází k zákazníkovi.
Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje.
Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném

vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží

uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás v co

nejkratší době kontaktovat náš pracovník telefonicky či emailem.

 

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat

neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění

poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné

nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele.
 Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím

případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není

nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

 

6. Platební podmínky


Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli

(kurýrovi) nebo na poště.


Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle

prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží

zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě

nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za

zálohovou platbu na kupní cenu.


Platební karty - velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni

na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce

autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme nejpozději následující pracovní

den. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemají přístup k údajům o

Vaší kartě, vše je pouze v rukou banky.

 

hotově při osobním odběru
Kde nás naleznete a podrobnosti k osobnímu odběru naleznete ZDE.

 

platební kartou při osobním odběru
Kde nás naleznete a podrobnosti k osobnímu odběru naleznete ZDE

 

Cena zboží
Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné. Jsme plátci DPH.


Zobrazení zboží

Obrázky a popisky u produktů mohou mít pouze informativní charakter z důvodu vnějšího

vzhledu krabičky.

 

Slevy
Prodávající poskytne různé druhy slev (věrnostní, objemové apod.). Každá sleva má pravidla

pro užití.
V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či

slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu

odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit

objednávku bez této slevy či slevového kuponu.


Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V

případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě,

že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy,

má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevového kuponu odmítnout. V případě, že je

hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl

se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

 

7. Ochrana osobních údajů

 

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího

poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu

či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách

www.marianet.cz v sekci „Váš účet“.

 

Po uskutečnění objednávky, bude předán e-mail zákazníka společnosti Allegro Group CZ,

s.r.o. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou

e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může

zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.

 

8. Vyjádřete svůj názor

 

V průběhu následujících 14 dnů Vám bude zaslán hodnotící dotazník Heureka.cz. Můžete se tak podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

Budeme velmi rádi, pokud dotazník vyplníte.

 

9. Práva z vadného plnění

práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými

obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až

2174 občanského zákoníku).
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody

na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada,

kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,


na odstranění vady opravou věci,


na přiměřenou slevu z kupní ceny,


odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného

odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu

prodávajícího, to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako

neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu,

že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní

ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady,

anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může

prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vazbu. Jiné vady může prodávající

odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu

způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující

požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže

kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit

v tom stavu, v jakém ji obdržel.


To neplatí, když:

došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,


použil-li kupující věc ještě před objevením vady,


nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo

opomenutím,


prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc

při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě

vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.


10. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahu záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným

užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění

práv z vadného plnění, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

10.1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského

zákoníku, a Obchodníkem, vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy, je Uživatel oprávněn

podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření 

dohody s Obchodníkem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových

stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro

Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním

řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení

sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně

spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy

Uživatel poprvé u Obchodníka uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku

první reklamace Zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení

od Kupní smlouvy v případě prodlení Obchodníka s jejím vrácením).

 

11. Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v

den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. 3. 2016. Změny obchodních

podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.